Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Pagkonsulta sa FITS Hotline


Ang FITS (Saligan sa Internasyonal na Pagbabahagi ng Kasanayan at Kaalaman sa Konstruksiyon) ay nagbukas nang FITS Hotline upang sumagot sa konsultasyon mula sa dahuyang manggagawa sa konstruksiyon sa kanilang pangungunsulta sa sariling wika sa pamamagitan ng telepono, FAX o e-mail.

Araw at oras nang pagkonsulta sa telelepono

Wikang Pilipino at Ingles

Bawat Linggo at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Numero nang telepono: 0120-303-864

Wikang Tsino

Bawat Linggo, Lunes at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Numero ng telepono: 0120-303-861

Wikang Biyetnam

Bawat Linggo, Lunes at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)
Numero ng telepono: 0120-303-862

Wikang Indones

Bawat Linggo at Huwebes (maliban sa pista opisyal)
Mula 10:00~18:00 (maliban sa oras nang tanghalian mula 13:00~14:00 ng hapon)


Numero ng telepono: 0120-303-863

Tumatanggap din kami ng konsultasyon sa pamamagitan ng FAX o e-mail.

Numero ng FAX: 03-6206-8889

E-mail: hotline@fits.or.jp

*Ang FITS ay isang Saligang Pangkalahatang Inkorporada na itinatag para sumuporta sa mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon at mga taong may kinalaman sa kanilang pagtanggap.