Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction

Select Language

Japanese

Chinese

Vietnamese

Indonesian

Filipino

English

Ang aplikasyon sa paglahok para sa Recognition of Excellent Foreign Construction Worker 2018 ay sinimulan na.

Ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ay muling nagtakda ng "Recognition of Excellent Foreign Construction Worker" (Land Economy and Construction and Engineering Industry Bureau Director's Award) ngayong taon upang suportahan ang mga dayuhang manggagawa sa konstruksiyon sa pagpapahusay sa kanilang trabaho para sa kanilang karagdagang pagpapabuti ng kasanayan sa pamamagitan ng pagkilala ng mga kapansin-pansing pagsisikap para sa pagkuha ng mga kasanayan sa konstruksiyon at komunikasyon.

 

1. Taong karapat-dapat para sa award

(1) Dapat matugunan ng tao ang alinman sa mga sumusunod na kondisyon

○ Mga taong nagtatrabaho bilang dayuhang manggagawa sa konstruksiyon.
○ Mga taong nakapagtrabaho ng isang taon at pitong buwan at higit pa bilang isang dayuhang manggagawa sa konstruksiyon noon.

(2) Ang pagpili ng magwawagi ng award ay ibabatay sa komprehensibong pagsusuri na nakatuon sa mga kapansin-pansin na pagsisikap sa pagtupad ng isang mahalagang tungkulin sa kanyang kumpanya na tumatanggap ng dayuhang manggagawa sa konstruksiyon, sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa konstruksiyon at kakayahan sa wikang Hapon, sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan sa mga lokal na tao sa komunidad.

 

2. Mga kinakailangan sa aplikasyon

○ Ang magmumungkahi ng kandidato ay dapat na isang organisasyong itinalagang tagapangasiwa o kumpanya na tumatanggap ng dayuhang manggagawa sa konstruksiyon.
○ Ang manggagawa sa konstruksiyon mismo ay maaaring mag-aplay. Gayunpaman, ang pagsulat sa aplikasyon ay limitado sa wikang Hapon.
○ Sa mga nagsumite ng aplikasyon at hindi nagwagi ng award noong isang taon, maaari ulit kayong mag-aplay.


3. Paano mag-aplay

(1) Mangyaring isumite ang aplikasyon sa pamamagitan ng e-mail sa opisinang namamahala na nabanggit sa numero 6 sa ibaba.
    ※ Kung nais mag-aplay sa pamamagitan ng koreo, mangyaring makipag-ugnay sa
amin nang bukod.

(2) Huling araw ng aplikasyon
  Matatapos sa Enero 18, 2019 araw ng Biyernes, alas 5 ng hapon
【Patnubay sa paglahok】
 Ang pahinang Patnubay sa paglahok ay nagpapakilala sa buod. Kapag gagawa ng aplikasyon, mangyaring siguraduhin na basahin ang patnubay sa paglahok (nakasulat sa wikang Hapon) na link sa ibaba at magabayan ng mga tagubilin.
→ Patnubay sa paglahok (i-click dito)

【Mga dokumento sa aplikasyon】 Maaaring i-download mula sa link sa ibaba.

   (i-click dito)
      

4. Proseso ng Pagpili at Pamantayan sa Pagsusuri

  (1) Ang malinis na pagsusuri ay gagawin ng komite ng magpapasya at pipili ng mga 5   
tao bilang mga nanalo ng award.
  (2) Sa pagsusuri, ang komprehensibong pagsusuri ay nakatutok sa mga sumusunod
na pamantayan sa ibaba.

【Tulad ng】
「Mga kasanayan sa konstruksiyon」
· Nakapasa sa pagsusulit sa kasanayan Grade 3 (para sa mga dayuhan lamang), Grade   
3, Grade 2 (para sa mga dayuhan lamang), Grade 2, Grade 1 o nakakuha ng mga kwalipikasyon na katumbas sa mga ito.
· Nakumpleto ang edukasyon ng isang Foreman o Tagapamahala ng Kaligtasan at    
Kalusugan.
· Mayroong mahusay na pagganap sa paligsahan ng kasanayan ng kanyang   
kumpanya.
· Mayroong ibang pang mga kasanayan katumbas sa lahat ng nasa itaas.

『Kasanayan sa komunikasyon』
· Nakapasa sa Pagsusulit sa Kasanayan sa Wikang Hapon N3, N2, N1 o nakakuha ng   
kwalipikasyon na katumbas sa mga ito.

· May mahusay na pagganap sa paligsahan sa pagsasalita ng Hapon.
· May iba pang kakayahan sa wikang Hapon na katumbas ng lahat ng nasa itaas.

『Aktibidad ng kontribusyon sa lipunan』
· Pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan sa mga lokal na tao sa komunidad.

 

5. Mga nalalapit na talakdaan

Nobyembre 26, 2018 (Lunes)      Simula ng pag-aplay sa paglahok
Enero 18, 2019 (Biyernes)          Katapusan ng aplikasyon sa paglahok
Kalagitnaan ng Pebrero               Anunsyo ng mga nanalo ng award
Mga unang linggo ng Marso        Seremonya sa Pagkilala (Talumpati mula sa nanalo ng award)

 

6. Pagsusumitihan ng mga dokumentp at maaaring tawagan

Opisinang Namamahala para sa Recognition of Excellent Foreign Construction Worker      Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction
     (Taong may tungkulin sa pagtanggap: Kinoshita, Shu)
   〒101-0044 Tokyo, Chiyoda-Ku, Kaji-cho 1-4-3 Takeuchi Bldg 6F
   E-mail:  excellent@fits.or.jp
   Tel:  03-6206-8877